Rachunkowość to dziedzina wiedzy w której obowiązują podstawowe zasady, które są niczym innym jak zasadami wedle których należy w rachunkowości postępować. Dzięki ustaleniu konkretnych zasad, rachunkowość staje się wiarygodna, profesjonalna, prawa oraz terminowa dla klientów, którym jest ona oferowana, a cały system rachunkowości i księgowości w firmie działa prawidłowo. Zasady rachunkowości możemy podzielić na:

  • zasadę memoriału, która polega na zawieraniu wszelkich informacji oraz operacji rachunkowych i księgowych w danych księgach rozliczeniowych w odpowiednim okresie rozliczeniowym, jest on zazwyczaj okresem miesięcznym, a następnie rocznym;
  • zasadę współmierności, zasada ta polega na umieszczeniu w danym rozliczeniu księgowym wszelkich przychodów oraz kosztów danego przedsiębiorstwa, czyli koszty muszą być współmierne z osiąganymi przychodami;
  • zasadę ostrożnej wyceny, polega ona na prawdziwym zapisywaniu przychodów oraz kosztów w faktycznych stawkach finansowych, bez zawyżania oraz zaniżania danych wielkości;
  • zasadę istotności, która polega na istotnym i rzetelnym przedstawianiu wszelkich rozliczeń finansowych zgodnie z istniejącym prawem rachunkowym;
  • zasadę ciągłości, która jak sama nazwa wskazuje polega na ciągłości prowadzenia ksiąg rachunkowych tymi samymi metodami na przełomie kilku lat;
  • zasadę wyższości treści nad formą, polega na zapisywaniu wszelkich operacji rachunkowych oraz księgowych w odpowiednich księgach finansowych oraz wykazywanie ich w sprawozdaniach urzędowych;
  • zasadę kontynuacji działalności gospodarczej, zasada ta zakłada iż dana działalność będzie prowadzona przez najbliższe lata bez konieczności jej zaprzestania czy likwidacji.